Kategorie inspektorów

Program Certyfikacji Inspektorów prowadzony przez Centrum Kontroli Placów Zabaw obejmuje poświadczanie kompetencji w następujących kategoriach:

Inspektorzy placów zabaw (zewnętrzne place zabaw):

  • Inspektor 1° placów zabaw - w zakresie oględzin okresowych (co 1-7 dni),
  • Inspektor 2° placów zabaw - w zakresie oględzin okresowych i kontroli funkcjonalnych (co 1-3 miesięce),
  • Inspektor 3° placów zabaw - w zakresie oględzin okresowych, kontroli funkcjonalnych i kontroli corocznych głównych,

Inspektorzy sal zabaw (wewnętrzne place zabaw):

  • Inspektor 1° sal zabaw - w zakresie oględzin okresowych (kontrola codzienna),
  • Inspektor 2° sal zabaw - w zakresie kontroli codziennych i kontroli funkcjonalnych (co 1-3 miesięce),
  • Inspektor 3° sal zabaw - w zakresie kontroli codziennych, kontroli funkcjonalnych i kontroli corocznych głównych

Wybrane zasady z Programu Certyfikacji Inspektorów:

  1. Celem procesu certyfikacji jest wydanie Certyfikatu Kompetencji, w wyniku przeprowadzonego egzaminu.
  2. Nie ma konieczności przechodzenia wszystkich stopni certyfikacji po kolei. Można podejść do egzaminu na Inspektora 2° lub 3° stopnia od razu.
  3. Kandydat na Inspektora powinien cechować się sprawnością fizyczną umożliwiającą prawidłowe przeprowadzanie przeglądów placu zabaw.
  4. Certyfikowana osoba powinna przestrzegać zasad etyki.

  5. Kandydat przystępuje do egzaminu nadzorowany przez egzaminatora.
  6. Egzamin uwzględnia różnice w wymaganiach wobec Inspektorów zewnętrznych placów zabaw (zwanych powszechnie placami zabaw) i wewnętrznych placów zabaw (zwanych powszechnie salami zabaw). W przypadku zewnętrznych placów zabaw wymaga się odpowiedniej do stopnia Inspektora znajomości części 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 11 PN-EN 1176:2009, a przypadku sal zabaw - części 1, 3, 7 i 10 PN-EN 1176:2009.
  7. Zakres kompetencji wymaganych od Kandydata jest różny, w zależności planowanego zakresu poświadczenia kompetencji.

Zakres wiedzy

Wymagany poziom znajomości

Inspektor przeprowadzający

oględziny okresowe /kontrolę codzienną/

Inspektor przeprowadzający

kontrolę funkcjonalną

Inspektor przeprowadzający

kontrolę

coroczną główną

 

Znajomość normy PN-EN 1176:2009

i przepisów prawnych.

Podstawowy

Średni

Wysoki

 

Analiza ryzyka, występujące zagrożenia.

Podstawowy

Średni

Wysoki

 

Aspekty techniczne w zakresie produkcji, montażu i konserwacji. Wpływ warunków atmosferycznych i użytkowania.

Podstawowy

Średni

Wysoki

 

Potrzeby użytkowników, grupy wiekowe, rodzaje zachowań.

Brak

Podstawowy

Średni

 

Znaczenie otoczenia: nawierzchnia, rozplano-wanie, ogrodzenie i wyposażenie dodatkowe.

Podstawowy

Średni

Wysoki

 

8.  CKPZ prowadzi nadzór nad wydanymi Certyfikatami Kompetencji, który polega na:

    • weryfikacji kompetencji przy okazji przedłużenia certyfikatu Inspektora lub recertyfikacji - weryfikacja może obejmować analizę zapisów Inspektora i uczestnictwo w prowadzonym przez niego przeglądzie..
    • audycie - w przypadku reklamacji lub skargi związanej z działalnością Inspektora, które mogą być zgłaszane przez samego Inspektora, jego klienta lub inną stronę. Audyt może polegać na analizie zapisów Inspektora, uczestnictwu w prowadzonym przez niego przeglądzie lub innym pozyskiwaniu i analizowaniu informacji.

9. Certyfikat Kompetencji Inspektora 1° i 2° ważny jest 3 lata. Opłata za wydanie Certyfikatu Kompetencji wnoszona    jest jednorazowo, na początku obowiązywania Certyfikatu.

10. Certyfikat Kompetencji Inspektorów 3° jest wystawiany na 12 miesięcy. Opłata za wydanie Certyfikatu Kompetencji wnoszona jest jednorazowo, na początku obowiązywania Certyfikatu. Certyfikat podlega przedłużeniu o kolejne 12 miesięcy w przypadku pozytywnego wyniku audytu prowadzonego w ramach nadzoru oraz po uiszczeniu opłaty.

Więcej informacji znajduje się w dokumencie "Program Certyfikacji Inspektorów ", który udostępniamy drogą elektroniczną osobom zainteresowanym.