Kategorie inspektorów

Program Certyfikacji Inspektorów prowadzony przez Centrum Kontroli Placów Zabaw obejmuje poświadczanie kompetencji w następujących kategoriach:

Inspektorzy placów zabaw (zewnętrzne place zabaw):

  • Inspektor 1° placów zabaw - w zakresie oględzin okresowych (co 1-7 dni),
  • Inspektor 2° placów zabaw - w zakresie oględzin okresowych i kontroli funkcjonalnych (co 1-3 miesięce),
  • Inspektor 3° placów zabaw - w zakresie oględzin okresowych, kontroli funkcjonalnych i kontroli corocznych głównych,

Inspektorzy sal zabaw (wewnętrzne place zabaw):

  • Inspektor 1° sal zabaw - w zakresie oględzin okresowych (kontrola codzienna),
  • Inspektor 2° sal zabaw - w zakresie kontroli codziennych i kontroli funkcjonalnych (co 1-3 miesięce),
  • Inspektor 3° sal zabaw - w zakresie kontroli codziennych, kontroli funkcjonalnych i kontroli corocznych głównych

 

Wybrane zasady z Programu Certyfikacji Inspektorów:

  1. Celem procesu certyfikacji jest wydanie Certyfikatu Kompetencji, w wyniku przeprowadzonego egzaminu.
  2. Nie ma konieczności przechodzenia wszystkich stopni certyfikacji po kolei. Można podejść do egzaminu na Inspektora 2° lub 3° stopnia od razu.
  3. Kandydat na Inspektora powinien cechować się sprawnością fizyczną umożliwiającą prawidłowe przeprowadzanie przeglądów placu zabaw.
  4. Certyfikowana osoba powinna przestrzegać zasad etyki.

  5. Kandydat przystępuje do egzaminu nadzorowany przez egzaminatora.
  6. Egzamin uwzględnia różnice w wymaganiach wobec Inspektorów zewnętrznych placów zabaw (zwanych powszechnie placami zabaw) i wewnętrznych placów zabaw (zwanych powszechnie salami zabaw). W przypadku zewnętrznych placów zabaw wymaga się odpowiedniej do stopnia Inspektora znajomości części 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 11 PN-EN 1176:2009, a przypadku sal zabaw - części 1, 3, 7 i 10 PN-EN 1176:2009.
  7. Zakres kompetencji wymaganych od Kandydata jest różny, w zależności planowanego zakresu poświadczenia kompetencji.

Zakres wiedzy

Wymagany poziom znajomości

Inspektor przeprowadzający

oględziny okresowe /kontrolę codzienną/

Inspektor przeprowadzający

kontrolę funkcjonalną

Inspektor przeprowadzający

kontrolę

coroczną główną

Znajomość normy PN-EN 1176:2009

i przepisów prawnych.

Podstawowy

Średni

Wysoki

 

Analiza ryzyka, występujące zagrożenia.

Podstawowy

Średni

Wysoki

 

Aspekty techniczne w zakresie produkcji, montażu i konserwacji. Wpływ warunków atmosferycznych i użytkowania.

Podstawowy

Średni

Wysoki

 

Potrzeby użytkowników, grupy wiekowe, rodzaje zachowań.

Brak

Podstawowy

Średni

 

Znaczenie otoczenia: nawierzchnia, rozplano-wanie, ogrodzenie i wyposażenie dodatkowe.

Podstawowy

Średni

Wysoki

 

8.  CKPZ prowadzi nadzór nad wydanymi Certyfikatami Kompetencji, który polega na:

    • weryfikacji kompetencji przy okazji przedłużenia certyfikatu Inspektora lub recertyfikacji - weryfikacja może obejmować analizę zapisów Inspektora i uczestnictwo w prowadzonym przez niego przeglądzie..
    • audycie - w przypadku reklamacji lub skargi związanej z działalnością Inspektora, które mogą być zgłaszane przez samego Inspektora, jego klienta lub inną stronę. Audyt może polegać na analizie zapisów Inspektora, uczestnictwu w prowadzonym przez niego przeglądzie lub innym pozyskiwaniu i analizowaniu informacji.

9. Certyfikat Kompetencji Inspektora 1° i 2° ważny jest 3 lata. Opłata za wydanie Certyfikatu Kompetencji wnoszona    jest jednorazowo, na początku obowiązywania Certyfikatu.

10. Certyfikat Kompetencji Inspektorów 3° jest wystawiany na 12 miesięcy. Opłata za wydanie Certyfikatu Kompetencji wnoszona jest jednorazowo, na początku obowiązywania Certyfikatu. Certyfikat podlega przedłużeniu o kolejne 12 miesięcy w przypadku pozytywnego wyniku audytu prowadzonego w ramach nadzoru oraz po uiszczeniu opłaty.

Więcej informacji znajduje się w dokumencie "Program Certyfikacji Inspektorów ", który udostępniamy drogą elektroniczną osobom zainteresowanym.

WARUNKI SZKOLENIA I CERTYFIKACJI

INSPEKTORÓW PLACÓW ZABAW

 

 

Norma PN-EN 1176-7:2009 mówi o trzech rodzajach przeglądów, którym powinien być poddawany każdy plac zabaw:

·         regularna kontrola przez oględziny (co 1 do 7 dni)

·         kontrola funkcjonalna (co 1 do 3 miesięcy)

·         coroczna kontrola podstawowa (najbardziej złożony rodzaj kontroli, wymagający znajomości wymogów normy).

 

Dodatkowo Norma wspomina w punkcie 8.2.2, by przeglądy przeprowadzane na placach zabaw były udokumentowane i wykonywane przez kompetentny personel. W związku z tym Centrum Kontroli Placów Zabaw oferuje usługę certyfikacji Inspektorów 1., 2. i 3. stopnia, która pozwala uzyskać wymagane przez Normę kompetencje.

 

 

 

 


UWAGA!

Inspektorzy 1. i 2. stopnia uzyskują wiedzę z zakresu obsługi Dziennika Placu Zabaw, którego właścicielem jest CKPZ. Istnieje możliwość z korzystania z Dziennika Placu Zabaw bez możliwości czerpania z tego tytułu korzyści materialnych (czyli np. na własnych placach zabaw lub u klientów posiadających place zabaw, ale bez czerpania z udostępnienia Dziennika korzyści materialnych). W przypadku uzyskania tytułu Inspektora 3. stopnia CKPZ wyraża zgodę na korzystanie z Dziennika Placu Zabaw w celach komercyjnych. Szczegóły korzystania z Dziennika Placu Zabaw przez Inspektorów 3. stopnia zostają określone w osobnym piśmie (wzór w załączeniu).

 

 

 

Nie ma konieczności przechodzenia wszystkich stopni certyfikacji po kolei. Można wyszkolić się oraz zdać egzamin od razu na Inspektora 2. Lub 3. stopnia.

 

 

 

 

 


INSPEKTOR 1º
Uprawnienia
- przeprowadzanie przeglądów regularnych (co 1 - 7 dni).

Umiejętności - przeprowadzanie przeglądów regularnych, umiejętność prowadzenia zapisów przeglądowych zgodnych z wymogami pkt. 6.2 podpunkt a) Normy PN-EN 1176-7, znajomość obsługi Dziennika Placu Zabaw (dokumentacji placu zabaw), bez zgody na posługiwanie się Dziennikiem Placu Zabaw w celach komercyjnych.

·         Jak zostać inspektorem 1º? Należy zdać praktyczny egzamin na placu zabaw przeprowadzany przez pracownika CKPZ, sprawdzający umiejętności dokonywania przeglądów regularnych, których zakres opisuje pkt. 6.2 podpunkt a) Normy PN-EN 1176-7, oraz obsługi Dziennika Placu Zabaw.

  • Przed przystąpieniem do egzaminu można przejść 1-godzinne szkolenie przygotowujące dotyczące obsługi Dziennika Placu Zabaw i praktycznych umiejętności przeprowadzania przeglądów regularnych prowadzone przez pracownika CKPZ.
  • W wyniku pozytywnie zdanego egzaminu wystawiamy Certyfikat Inspektora 1º ważny 3 lata.
  • Koszty standardowe: szkolenie - 200 zł netto/ 246 zł brutto za osobę

               egzamin - 200 zł netto/ 246 zł brutto za osobę

  • W przypadku dojazdu pracownika CKPZ do klienta w celu przeprowadzenia szkolenia i/lub egzaminu dolicza się koszty dojazdu (70 gr netto za 1 km).

 

 

INSPEKTOR 2º
Uprawnienia  - przeprowadzanie przeglądów regularnych (co 1-  7 dni) i funkcjonalnych (co 1 - 3 miesiące).     

Umiejętności - przeprowadzanie przeglądów regularnych i funkcjonalnych, umiejętność prowadzenia zapisów przeglądowych zgodnych z wymogami pkt. 6.2 podpunkt a) i b) Normy PN-EN 1176-7, znajomość obsługi Dziennika Placu Zabaw (dokumentacji placu zabaw), bez zgody na posługiwanie się Dziennikiem Placu Zabaw w celach komercyjnych..

·         Jak zostać inspektorem 2º? Należy zdać praktyczny egzamin na placu zabaw przeprowadzany przez pracownika CKPZ, sprawdzający umiejętności dokonywania przeglądów regularnych i funkcjonalnych, których zakres opisuje pkt. 6.2 podpunkt a) i b) Normy PN-EN 1176-7, oraz obsługi Dziennika Placu Zabaw.

  • Przed przystąpieniem do egzaminu można przejść 1-godzinne szkolenie przygotowujące dotyczące obsługi Dziennika Placu Zabaw i praktycznych umiejętności przeprowadzania przeglądów regularnych i funkcjonalnych prowadzone przez pracownika CKPZ.
  • W wyniku pozytywnie zdanego egzaminu wystawiamy Certyfikat Inspektora 2º ważny 3 lata.
  • Koszty standardowe: szkolenie - 200 zł netto/ 246 zł brutto za osobę

               egzamin - 500 zł netto/ 615 zł brutto za osobę

  • W przypadku dojazdu pracownika CKPZ do klienta w celu przeprowadzenia szkolenia i/lub egzaminu dolicza się koszty dojazdu (70 gr netto za 1 km).

 

 

INSPEKTOR 3º
Uprawnienia - przeprowadzanie przeglądów regularnych, funkcjonalnych i rocznych (podstawowych). Uzyskanie zgody na korzystanie z Dziennika Placu Zabaw, którego właścicielem jest CKPZ, także w celach komercyjnych.

Umiejętności - przeprowadzanie przeglądów regularnych, funkcjonalnych i rocznych (podstawowych) wyposażenia placów zabaw, umiejętność prowadzenia zapisów przeglądowych zgodnych z wymogami pkt. 6.2 podpunkt a), b) i c) Normy PN-EN 1176-7, znajomość obsługi Dziennika Placu Zabaw (dokumentacji placu zabaw).

·         Jak zostać inspektorem 3º? Należy zdać dwuczęściowy egzamin. Pierwsza część obejmuje egzamin testowy (test wyboru) z wymogów Normy PN-EN 1176. Druga część to praktyczny egzamin na placu zabaw przeprowadzany przez pracownika CKPZ, sprawdzający umiejętności przeprowadzania kontroli podstawowej placu zabaw zgodnie z wymogami Normy na podstawie listy kontrolnej i Formularza nr 4 z Dziennika Placu Zabaw.

  • Przed przystąpieniem do egzaminu można przejść 7-godzinne szkolenie przygotowujące prowadzone przez pracownika CKPZ. Plan szkolenia obejmuje wymogi Normy PN-EN 1176, obsługę Dziennika Placu Zabaw oraz wiedzę nt. przeprowadzania przeglądów placów zabaw zgodnie z PN-EN 1176-7.
  • W wyniku pozytywnie zdanego egzaminu wystawiamy Certyfikat Inspektora 3º. Certyfikat jest ważny 1 rok i jest automatycznie przedłużany (bez dodatkowego egzaminu) co roku przez następne 2 lata po wniesieniu opłat licencyjnych.  

·         Koszty standardowe:

- szkolenie - 1400 zł netto/ 1722 zł brutto za osobę (w miarę potrzeb wyrażamy zgodę, by do szkolenia dołączyły bezpłatnie też inne osoby, nie przystępujące do certyfikacji – do 5 osób)

- egzamin - 1000 zł netto/ 1230 zł brutto za osobę

- koszty licencji – 2000 zł netto (2460 zł brutto) za każdy rok (w sumie 6000 zł netto).

  • W przypadku dojazdu pracownika CKPZ do klienta w celu przeprowadzenia egzaminu  dolicza się koszty dojazdu (70 gr. netto za 1 km). Dojazd na szkolenie w pełnym zakresie – gratis.
  • Między szkoleniem a egzaminem powinno upłynąć co najmniej 7 dni, podczas których kandydat na Inspektora 3º ma czas na przyswojenie wiedzy niezbędnej do zdania egzaminu.